Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1642-06-08)

8. Juni 1642.
Til Korfits Ulfeldt.
Da Købmændene, som har bygget det ny Skib i Neustadt, hævder, at det er bygget efter Modellen, har Bygmesteren faaet Ordre til at begive sig til København og demonstrere, at dette er Tilfældet. Hvis Modellen ikke er fulgt, skal Fejlen rettes. Der skal bestilles forgyldt Læder til Prinsen. — R. A.

Epthersom dig bekendt Er, At ieg Anckede pa den fortyning 1 ), som er paa ded Nii skiib 2 ), som kam fra Niienstadt, stackit førend ieg drog fra køben:, Da haffuer Nu En pardt af købmenden 3 ), som samme skiib biigdt haffuer, werrit heer huos mig y den acht och mening at Imaginere mig, at samme skiib ganske Er fortynit Epther Skabelunen 4 ).

Huorfor Nu er befahliit, at Biggemeisteren med købmendens fornemste Raad skall begiiffue siig henat køben: Och tage skabelunen med siig Och ded demonstrere for dem, som aff diig dertiil forordnit bliiffuer, at Skabelunen y alle made fuldt Er, sauydt fortyningen angar. Ded vnder wandiit ded disputerer Ieg Inted, ty ded kunde dy inted forandre.

Saframdt nu den skabelun, som dennom tilskyckit Er, inted er fuldt, som ded siig bør, Da skall den Engelske s. 184 biggemeister 1 ) Riiffue den fortyning deraff, som nu derpa Er, Och gørre skiibiit Epther Skabelunen, som Ieg dertil ordnit haffuer, non obstante, huad dii andre siiger, Och haffue ded y acht, at man aff fordeckiit affter Masten 2 ) kan skiide offuer Raaholdttit langs Anckerstocken 3 ) Och fraa lussebonen 4 ) Eller forkasteliit 5 ) Skyde affter skiibiit forby offuer galleriit 6 ), saoch fortiil offuer galliionen. Tii kan man ded inted gørre, da Er den Rundiing for och bag tiil inted nyttig.

Herhuos sender ieg dig en fortignelse pa ded forgyldt Leehr, som der skall forskriiffuis tiil myn søn Prindtzen, Allen til En riixdaler. Vale. Aff Rensborre huss den 8 Junij Anno 1642.

Christian.

Udskrift: Stadtholderen H: Corfidtz wlfeldt tiil hande.