Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1642-06-08)

8. Juni 1642.
Til Korfits Ulfeldt.
Da det sikkert er Skibsbygger Villads Christensen, som har forsømt at vaage over, at det ny Skib fra Neustadt blev bygget efter Modellen, skal han forhøres om dets Længde. — R. A.

Epthersom dig bekendt er, at ded Nii skiib, som kam fra Niinstadt 7 ) stackiit før, end ieg drog fraa køben:, Inted behagede mig y mange made Besønderliigen Offuentil, Och s. 185 ieg stackiit siiden paa den wnge Marsiilij 1 ) begehring skreff dig till (huilckiit du dog Endomstund inted haffuer bekommen), Att skiibbiggerne och Søefaren folck skulle Iudicere derpa, Om samme Nii skiib Er fortynit 2 ) Epther den Skabelun, som dertiil giiordt Er, Da Eptherdi ded er siiden falden mig Ind, at Eptherdi den Erliige fuel 3 ) ued naffn wylladtz 4 ), som skulle haffue Opsicht pa samme skiibs biigning, haffuer mig waduarit tylsted, att skiibit Er anderledis fortynit, End Skabelunen vduysser, Da Er der ingen thuiiffuel paa, att hand io haffuer ladt dem gørre skiibit saa stackiit, som ded Meiisteren haffuer gaadt siindtis. Huorfor samme wylladtz icke allene Skarp om samme skiibs lengde skall adspørris, Mens ochsa lade skiibit Strax kølhale, at man kan Rett Erfahre lengden deraff. Vale. Aff Rendessborrig huss den 8 Junij Anno 1642.

Christian.

Udskrift: Stadtholderen H: Corfidtz wlf'eldt tiil hande.