Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1642-06-13)

13. Juni 1642.
Til Korfits Ulfeldt.
Pfuel har maattet opgive at hverve Tropper i Hamborg. Peder Vibe skal søge oplyst, hvor mange Folk der i Aar sendes fra Sverige til Tyskland. Den unge Marselis mener, at han ved det ny Skibs Bygning har ydet mere, end Kontrakten forpligtede ham til. — R. A.

Huad for Ett geskrey der uar y danmarck och her y landit Om den keysserlige werbing y hamborg 5 ), ded kan s. 186 ingen troe, Mens werckiit Er Nu forsunden 1 ), Som aff huosføiiede copia Commissarij Phuls suar tiil mig kan Erfahriis. Wyllen uar uel deer, mens wor herre lader icke alle anslag gerade.

Du skaldt med første leiilighed skriiffue Peder wybe tiil, At hand skal lade siig werre angelegen at Erfahre, huor mange folck der kommer y Aar vd aff Suerrig henad tyssland.

Den vnge Marselius Myndte mig pa y dag, at Ieg wylle skriiffue dig tiil, at ded inted bleff glemdt, at der kam Skybbigger och andre tiil at See, om ded Nii skiib 2 ) Er biigdt Epther Skabelunen, Och om hand Icke haffde giiordt wiider, End hans Contract hannem tilholder, huortiil Ieg suarede, Att tyden ded uylle vduysse, huad skeed Er. Huad hand siig heer haffuer forobligerit Byggemeisteren angaendis, ded haffuer du herhuos at Emphange. Vale. Renssborger huss den 13 Iunij Anno 1642.

Christian.

Udskrift: Stadtholderen H: Corfidtz wlfeldt tiil hande.