Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1642-06-17)

17. Juni 1642.
Til Korfits Ulfeldt.
Kongen ønsker Besked om, hvad der mangler i Valdemar Christians Udstyr Der skal sendes Kvæg og Stude til Zibühl. Der skal sørges for Liberi til Hoffolkene til Døtrene Christianes og Hedevigs Bryllup. Bremerne har bemægtiget sig en Bro i Delmenhorst. Kongen drager nu hen at bese Listerdyb. Hertugen og Stænderne er villige til at forlænge Unionen paa fem Aar. — R. A.

Dyn skriiffuelse sub dato den 11 Hnius haffuer ieg Emphangen Och deraff forstanden, At der fattis En haab tøy tiil greffuens hussgeradt 2 ), som tiil hannem bestiildt Er, huortiil inted Er at bekomme y køben:, Huorfor du begerer at uyde, om sligdt huos Iohan Brahm skal bestillis. Huorpa Ieg dig inted forholder, at derpa inted kan suaris, førend s. 188 ieg ued, huorudi mangelen bestaar. Ieg haffuer Endnu allehande y myn werge, som dertiil kan tiiene, nar ieg Erfahrer mangelen. Eptherdii den gaard ziibyl y Meckelenborg Inted kan komme siig Igen, wdenat dydhen sendis 12 Melcke køer och 12 Ploustude, Da skaldtu pa myne uegne lade købe sadant fehe och tilskycke ded med ded første Hans klaussen, som Er forualdter sammestedtz 1 ).

Eptherdi Sorgen for myn Søster 2 ) Saliig med frøckernis Bryllup 3 ) Expirerer, da uyl der gørris Lyberii More solito tiil drauandterne och Eddelknaberne med lakeiier och fyrbøder. Tiil Eddelknaberne Och Lakeiierne skall gørris Ehrekleeder aff Suordt Sylcketøy.

Den første Proba dy Brehmer 4 ) giiorde, siiden derris gesandter kam fraa køben:, uar, Att dy Armata manu inpatronerede siig halffpardten aff En Broe y ded greffskafft delmenhorst dermed at sette siig udi poscession aff halff Strømmen, som Broen gaar offuer, wansiet at greffuen altyd haffuer hafft den ganske Broe y Roelig poscession. Ieg haffuer skreffuit dem tiil och Errindrit dem derris tiilsaun y køben:. Huad dy nu uyl suare dertiil, ded giiffuer tyden.

Jeg drager nu hen at besee lyster dyb 5 ), Eptherdi heer Er ingen saager, som requirerer myn præcensiam, førend s. 189 Criminall gerichted 1 ) angar, Imod huilckid ieg med gudtz hiielp mig heer igen uyl lade fynde. Vale. Aff Rensborger hus den 17 Iunij Anno 1642.

Christian.

Ieg glemde y myn siiste Skriiffuelse tiil Chanseleren at lade hannem forsta, Att hertugen aff Holstein med Stenderne Erre wyllie tiil at prolongere Vnionen pa fem Aars tyd 2 ).

Udskrift: Stadtholderen H: Corfidtz wlfeldt tiil hande.