Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1642-06-23)

23. Juni 1642.
Til Korfits Ulfeldt.
Et Skærmbræt og nogle Tapeter fra Frederiksborg m. m. skal tilligemed det hellige Vand sendes til Glückstadt. — R. A.

s. 190 Ded store bragit Skermbredt, du forehrede mig, item ded tapedtzerii, som findis pa frederigsborrig ladgard, Med ded tapett offuer bordiit, som findis y ded gemach offuer pordten 1 ), som man gaar henad Sparpenning, Skal sendis til wandtz henad glyckstadt med ded helliige wand. Nøggelen tiil at komme Ind pa dii steeder, som tappedtzeriit findis, Sendis med herhuos, Huilcken du kandt beholde, Om der skall tagiis Nogit ud aff ded Røde kammer 2 ). Vale. AffRendersborrig Slot den 23 Iunij Anno 1642.

Christian.

Der ligger Nogiit Rødt fiøiiel med nogle guld knypling y En aff stuerne, huilckit med god leiilighed skall sendis herud.

Udskrift: Stadtholderen H: Corfidtz wlfeldt tiil hande.