Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1642-06-23)

23. Juni 1642.
Til Korfits Ulfeldt.
Det Skib, der skal føre d’Avaux til Frankrig, skal forsynes med Saltmad og 01. Der skal sendes seks Par Pander til Glückstadt. Kongens Apoteker skal sættes i Blaataarn, hvis den Svaghed, som han har angivet som Grunden til, at han ikke er kommet til Glückstadt, viser sig at være foregiven. Kongen ønsker Besked i Anledning af Rygtet om, at Opsynsmanden ved Rosenborg har slaaet Portneren ihjel. Naar han er kommet tilbage til Glückstadt, vil han sende Pentz til Hamborg til den af Auersperg begærede Sammenkomst. Pentz drikker fra Morgen til Aften. — R. A.

Epthersom du y dyn siiste skriiffuelse begerer at uyde, Om M: dauaus 3 ) och hans medfølgere skall skaffis Viueres pa mit skiib, som skall føre hannem henad fran:, Da forholder ieg dig Icke, At ieg seer inted, At man kan ga ded s. 191 forby, at man Io skaffer hannem Notturfft aff Saaldt mad Och 01, sagadt som ded brugis paa skiiben. Wiil hand Ellers haffue nogiit A part, da haffuer hand Ham: for siig. Ieg troer Inted, at hand kommer Nogenstedtz, dog bør man at Eptherkomme ded, man loffuer. Tiil offuerflod daa skal den hollandtzske fragatte følge med hannem henad franckerige.

Ieg haffuer Emphangen ded Iernuerck tiil Møllen, Och habis Ieg, att dii andre Erre y werck. Dysamme Pander skal uerre sex paar 1 ).

Den danneman Myn Apotecker 2 ) Er Endnu inted kommen herud, forregiiffuendis siin Suaghed ded att haffue forhindrit, Huorfor du derom skaldt Inquirere, Och saframdt ded saledis siig Inted befindis, Da skaldtu lade sette hannem y ded Blaa tarn Indtil wiider beskeen. Och Epthersom heer siigis, att Johan y haffuen 3 ) skall haffue slaagen Porteneret ued Rossenborg yhiiel, Daa skaldtu lade mig uyde, huorledis tilgangen Er.

Ieg habiis, att ded faar heer snardt Ende, saat ieg paa Mandag, Om gud uyl, kan komme herfra. Imorgen skal Criminall gerichtiit 4 ) holdis. Naar Ieg kommer y glyckstadt, Daa uyl Ieg sende greff Pendtz henad Ham: tiil att Erfahre, huad greffuen aff Auuersberg haffuer hannem at fortre 5 ) til att siige mig pa keysserens wegne, Epthersom hand selffuer haffuer skreffuit mig til och begerdt, at greff Pendtz til den Ende motte komme hen tiil hannem 6 ).

Graff Pendtz driicker nu Inted ymellom Maltiiden, Mens hand holder Maaltiid fraa ty om formiddag, Indtil klocken Er siiu om afftenen. Vale. Aff Rensborre Huss den 23 Iunij Anno 1642.

Christian.

Udskrift: Stadtholderen H: Corfidtz wlfeldt tiil hande.