Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1642-06-27)

27. Juni 1642.
Til Korfits Ulfeldt.
Den hollandske Fregat, der har bragt Prins Christian til Hertugdømmerne, var provianteret med uspiseligt Brød. Der skal tages streng Straf over dem, der er Skyld heri. — R. A.

Epthersom Prindtzen igar, gud werre loffuit, wel her Er anlangit Och mig yblandt andiit ladiit forsta, Huorledis folckit pa den hollandtske fragat 2 ) uaar prouiderit med En haab forbrendt Brød, som ingen kunde Eede aff, Da skaldtu derom inquirere och deroffuer Exemplariter lade straffe, ysønderlighed offuer dem, som derudi haffuer skiild, at ded samme Er kommen til skiibs, Tii sliigdt brød hører y Suynen, och Baageren sliigdt y hans besolding at affkortis Och selffuer med hans suenne at fortere En haab deraff y ded Blaa tarn.

13

s. 194 Den keldersuend, som haffuer Emphangen samme brød, hand bør at faa skam derfor, at hand haffuer annammit sliigdt, ty der ligger andet Brød nock, som hand kunde haffue faat. Ded er høy tiid, at dette bliiffuer straffit, Tii ellers Er all myn wmag Om sonst, Om dii saledis ma ferris. Der maa uerre En ganske haab aff sliigdt Brød forhanden, aldenstund dii tordte pa sadandt et Ringe skiib faa dem En lest forbrendt brød Ind, Der dy dog uyste, at ded inted kund bliiffue tyed, aldenstund Prindtzen med hans folck skulle segle pa samme skiib. Vale. Aff Renssborger huus den 27 Junij Anno 1642.

Christian.

Udskrift: Stadtholderen H: Corfidtz wlfeldt tiil hande.