Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1642-06-02)

2. Juli 1642.
Til Korfits Ulfeldt.
Kongen billiger Hans Jacobsens Tegning af det nye Voldanlæg ved København, dog burde han hellere arbejde paa Christianopel. Kongen deler ikke Peder Vibes Forventning om, at den svenske Regering vil støtte Enkedronningen. Han sender en Prøve af det daarlige Brød. Auersperg har forgæves søgt at faa Tilladelse til kejserlige Hvervninger i Holsten. Isak Föckler har maattet forlade Glückstadt. Det russiske Gesandtskabs Ophold i København bør gøres saa kortvarigt som muligt. — R. A.

Dyn skriiffuelse med ded, som breffuisser haffde med siig, haffuer Ieg Emphan[gen] 1 ) och aff dyn skriiffuelse forstanden, Att hans Iacobsøn 2 ) Epther huos føiiede forteg[nel]se 1 ) uil forferdige ded Nii anlagde werck om køben:. Saframdt nu samme werck, saledis som ded fortegnit findis aff hannem, bliiffuer forferdigit, da kan ded uel passere. Ieg s. 195 mendte, att samme hans Iacobsøn uar befahliit at See pa bigningen pa Christianopel 1 ), som inted bør forsømmis. Man faar letter folck, som tager siig bigningen ued køben: an End den til Christianopel.

Peder wiibe 2 ) gør Enckedronningen god fortrøstning pa hinders vnderholdning, huilckit Ieg dog inted troer, førend Ieg seer Ett breff derpa med Reg[e]ringens hender vnder.

Aff ded forbrendte brød 3 ), ieg siist skreff om, sender ieg dig herhuos En Proba, som Ieg haffuer faat aff Prindtzen. Man seer ded med forundring an, at dy haffuer tordt giffue sadandt brød ud tiil Badtzmenden, ty hand bringer ingen hund dertil, att hand Edder ded.

Greffuen aff Auuersberg 4 ) begerede stackit siiden at tale med greff Pens, forregiffuendis, at hand haffde nogit at siige hannem, som hand inted kunde siige nogen anden. Der dii nu kam sammen, Da uar ded inted andit End at, Eptherdi Suensken haffde stor progres y tysland, da skulle ieg tilstede keysserens offiserer at werbe heer y landit, item at greff woldemar Christian motte med ded geworben folck, som forhanden Er, begiffue sig y keysserens tiieniste. Huad Nu derpa wanckede for suar, ded Er lett at gette. Greff Pendtzis føckeleus 5 ) bleff inted gammel heer y byen, dentiid hand merckede, at ieg uyste at siige om hans dondt. Naar du mercker dii Muskouyters 6 ) ankomst, da skaldtu lade mig strax ded uyde. Tii gud giiffue, huorledis man kan mage ded med dem, da uy inted 7 ) holde dem lenge op y Riigit, dy s. 196 faar inled at bliiffue gammel y køben:. Vale. Aff glyckxborg den 2 Julij Anno 1642 1 ).

Christian.

Udskrift: Stadtholderen H: Corfidtz wlfeldt til hande.