Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1642-06-06)

6. Juli 1642.
Til Korfits Ulfeldt.
Kongen har modtaget Fløjl og Kæde m. m. Tapeterne skal ogsaa tilsendes ham, da Grev Valdemar Christian ikke har Brug derfor, saa længe Forholdene ikke er anderledes paa Øsel. Proviantskriveren burde have kasseret det brændte Brød og sat Bageren i Blaataarn. Kongen har faaet Breve fra Peter Marselis. Han har paalagt Peder Vibe at meddele den svenske Regering, at han fremdeles vil underholde Enkedronningen af Sverige. Auerspergs Rejse hertil vil sikkert blive uden Resultat. Hvor de unge Landgrever faar Logi i Sorø, er Kongen uden Forskel, men han ønsker Besked om, hvad Udgiften vil blive for de holstenske Grever. Kopi af Prinsens Skrivelse til Borgerskabet i Hamborg er vedlagt. De russiske Gesandter skal foreløbig blive ombord paa Skibene. — R. A.

Ded Røde fløiiel med den knypling Er mig tilhande kommen saoch ued lakeyen dii guld snør maller och dertil behørige keede. Angaendis ded tapetzerii, du skreffues ued samme lakey om 2 ), ded skall sendis hiid, ty greffuen kan inted gørre dermeed, førend Arensborrig kommer y En anden postur, som Anders bylde 3 ) best bekendt Er. Ieg haffuer, siiden Ieg førstegang skreff dig tiil Om ded forbrendte Brød 4 ), sendt dig En Prøffue deraff, Och bør bade dy, som ded annammit haffuer, och dy, som dermed saa lenge haffuer tiiet, Exemplariter Straffis. Tii haffde Prouyandtskriiffueren dragiit Bageren och hans selskab ded aff y derris besolding och s. 197 ladit dem Eedt En pardt deraff op y ded blaa tarn och giiffuit Resten Suynen at Eede, Da haffde ded inted kund bleffuen dem pafexerit 1 ) eller patrengdt, som uden thuiffuel skeed Er. Ded Er stor skam, at man haffuer sliig folck y tiienisten, som tør vndersta sig sliigdt.

At du y dyn skriiffuelse formener, at fra M: Paudessen 2 ) uar kommen Skriiffuelse tiil mig, derudi Irrer du diig, ty alle Breffuen uar fra Petter Marselio, som Er y Muskou. Den Erkleering, dronningen aff Suerrig haffuer giiordt frummoderen angaendis, Er rett pa Suensk stilerit, Huorfor ieg haffuer befahliit Peder wiibe, at hand Regeringen skall lade forsta, at ieg achtir at vnderholde Enckedronningen y myt och hinders søsters den aff Brunsuigs Huus. Huad som Riigerne ymellom ganger 3 ) Er Om dennom, som wiiger udaff ded Ene rige y ded andit, deraff haffuer Ieg sendt Peder wiibe copiam 4 ).

Greffuen aff Auuersberg Er hiid ankommen 5 ). Haffuer hand inted andiit heer at forrette End ded, som ieg skreff dig siist til om, Da bliiffuer hand inted lenge Heer opholdt.

Eptherdi Ieg haffuer forstanden aff Chanseleren. at den herremand, som haffuer fuldt dii vnge Paldtzgreffuer tiil Soer, befager(!) wldrich Christians forrige lossomendte bedre End M: Byorn[s] kuarter, da lader ieg mig sligdt well gefalle. Mens aldenstund ded wiil følge, att dii holstenske herrer, som Er der paa myn pung, wden thuyffuel skal søge taffel med samme Paldtzgreffuer och andre, som mig ganske inted wedkommer, Daa wiil ieg uyde, huorhøiit ded uyl beløbe siig paa dem, Ieg haffuer forplichted mig tiil at betale for 6 ).

s. 198 Huad dii Erlige Hamborger Nilligen haffuer hafft for ymod mig, ded er udaff herhuosføiiede Copia, som Prindtzen haffuer skreffuen gemenden y hamborg tiil 1 ).

Dem Paa Prammen, som ligger ued Amag, saoch commendanten Paa Croneborg skall befahliis att wysse dii Muskouytterske gesandter 2 ) henad køben:, paded man skall inted haffue wmag at Sleebe dem henad køben:, Mens at dy bliiffuer paa skiiben, indtil der kommer bud hiid. Vale. Aff Glyckxborg den 6 Julij Anno 1642.

Christian.

Udskrift: Stadtholderen H: Corfiidtz wlfeldt tiil hande.