Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1642-06-10)

10. Juli 1642.
Til Korfits Ulfeldt.
Hans Bøjesen skal indfinde sig til Aflæggelsen af Kontributionsregnskabet for Kongen og Hertugen. Simon de Pas skal holdes til rigtig Levering af Malerierne til Kronborg. Der skal sendes Nikkel Kok en Jagt. Auersperg har gentaget sin Anmodning om, at Kongen vil tillade Kejseren at hverve i sine Lande. — B. A.

s. 199 Eptherdi ieg och Hertugen aff Holstein haffuer destinent den 6 Au: først kommendis tiil at lade forhøre Regenskab offuer dii penning aff eontributionen 1 ), som nu En rom tiid vdgiiffuen Er, Och ieg dertiil achter iblandt andre at bruge Hans Boiiesen 2 ), Da skaldtu hannem lade forsta, at hand siig ymod samme tiid forføiier Och heer tage skriifftlig Order, huorepther hand med dy andre siig skal Rette. Den prouision, ieg befohll at skulle haffuis ved handen til at forskycke diidhen, som wynterkuarterit bliffuer, skal inted Røris ued, førend gud uyl, Ieg kommer til steede.

Der uyl giiffuis acht pa Siiman de Paass 3 ), at ieg far icke snack for myne Penge y steden for ded Maluerck, hand skal leffuere pa Crone:

Nyckel kock 4 ) skal tilskiickiss en lyden lacht, som hand kan bruge Indenskeers.

Greffuen aff Auuersberg 5 ) haffde Audiens ygar. Hans anbringen war inted andit End dedsamme, som hand tilforn haffde bracht pa banne, dentiid hand talede med greffue Pendtz, Nemblig at man uylle forunde keysseren werbing her y disse kuarter paa fem eller Sex tussind mand, Aldenstund Cron Suerrig sig till ingen friidtz tractation wille forsta, Och at greffue woldemar Christian med samme folck sig motte begiiffue y keysserens tiieniste. Der Er uel ingen thuiiffuel pa, At hand Io haffuer andre sager y hans hoffuit, gud giffue, Naar ded kommer for En dag. Vale. Aff Glyckxborg den 10 Iulij Anno 1642.

Christian.

Udskrift: Stadtholderen H: Corfitz wlfeldt till hande.