Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1642-07-13)

13. Juli 1642.
Til Korfits Ulfeldt.
Mandskabet paa den hollandske Fregat har sikkert ikke uden Grund klaget over at have faaet brændt Brød. Om Modtagelsen af de russiske Gesandter. Kongen vil begive sig til København for snarest muligt at hjemsende dem. — R. A.

Dyn skriiffuelse Er mig tilhande kommen och deraff forstanden, at der forregiffuis, at der inted haffuer uerrit meere forbrendt Brød pa den hollandske fragat 1 ) End halffanden fiiering. Sa Er ded hell wmueligdt, at folckiit, saledis som sked Er, sig imod Prindtzen haffde beklagit, om dii Ickun per interualla haffde fat aff ded forbrendte brød. Huoraff er at Erfahre, huor meiisterlig dii kan exusere En skelmstyck. Badtzmenden, som war med, bør ued derris Eed Examineris, ty ded kunde komme mig paa halssen, Naar Ieg kunde inted corrigere ded.

Dii Riisser 2 ) angaendis, Da kandtu sliippe dem y land och tractere dem pa den manehr, som myne bleff tracterit huos dem.

Ieg Er, Gud uerre loffuit, aff med den keysserlige gesandter Och achter, om gud wiil, med ded første at begiiffue mig henad køben: och skylle mig ued dii Bernhiitter 3 ), som der ankommen Er. Vale. Glyckxborg den 13 Iulij Anno 1642.

Christian.

Udskrift: Stadtholderen H: Corfidtz wlfeldt til hande.