Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1642-07-18)

18. Juli 1642.
Til Korfits Ulfeldt (?).
Forskellige Ordrer om Indretningen af Skibet Trefoldighed. — R. A.

s. 201 Memorial 1 ) pa ded skiib, som kallis trefoldighed 2 ).

1. Ded skal forferdigis sauel med fortyningen 3 ) Epther Skabelunen, som ded Er giiordt y Bonden och indtil fortyningen.

2. Naar Raaholdterne 4 ) senckis, Och fordeckit achter Maasten 4 ) Rundis epther Skabelunen, da kan man letteligen dermed komme til Rette.

3. Naar forkasteliit 4 ) Rundis bade ymod store Maast och ymod galiionen, daa haffuer ded syn Riichtighed.

4. Paa Offuerløbit 5 ) skall alle Pordte uerre aff den størrelse, at derudi kan brugiis tree kuarter kartauer 6 ) Och y fordeckit for och bag halffue kartawer.

Arsagen huorfor Ieg achter inted mange støcker, mens at man kan bruge dii beste støcker, Naar man kan føre Merssegelen, Er denne, Att man y disse kuarter seiden Eller aldrig faar saa stor stylling, at man kan griibe sadandt Et skiib an med galeyer Eller smaa skyb 7 ).

Dette alsammen skall hollis den Engelske Skiib bigger 8 ) for, Om hand sig derepther kan Rette.

Køben: den 18 Iulij Anno 1642.

Christian