Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1642-07-27)

27. Juli 1642.
Til Korfits Ulfeldt.
Da Kongen for nylig har fundet mange af Portene paa Vejen fra København til Frederiksborg oplukkede og Laasene borttagne, s. 202 skal det befales Lensmændene paa København og Kronborg at undersøge Portenes og Laasenes Beskaffenhed og at forbyde Bønderne lignende Overgreb i Fremtiden. — R. A.

Forleden Søndag der Ieg drog herfra henad frede da fandt ieg mange laasse ganske fra Portene 1 ) och mange Pordte Aaben och opstiittit, som ded haffde uerrit med fliid bestiildt. Den tiid ieg nu kam tiil frede:, och Hans wldrich 2 ) kam Epther, daa berettede ieg hannem, huorledis tilgangen waar, Huorpa hand sagde, at hand sammetiid haffde mød En wagenmandtz dreng pa den Nii uey, som hand uel kende. Dentiid ieg begehrede at uyde, huorfor hand tog samme dreng inted med sig, Da suarede hand, att ded uar pa køben: lehen, huormed hand inted haffuer at skaffe.

Huorfor hand Nu skal lade lede samme dreng Op och hannem lade komme op pa slottiit, huor hannem for syn wmag y køckenit skall giffuis Deo gratias 3 ). Och nar sliigdt passerit Er, Da Sall (!) Niiels wiind 4 ) och hans wldrich tage drengen tiil siig, At hand dennom wiisser, pa huilcke steeder man kan kørre pordtene forby, saatt dy inted behøffuer at skamfehre lassen, Och huylcke Pordte dy inted kan 5 ) forbi, wdenat dy briider laasen.

Naar Nu sliigdt skeed Er, daa skall dii thuende forbenendte lenssmend werre derom, at man dem sliig Modtuylle kan forbyde. Om Bønderne for nogle skouueiie skiild ma køre nogiit Omkring, Der ligger ingen macht paa. Vale. Rossenborg den 27 Iulij Anno 1642.

Christian.

Udskrift: Stadtholderen H: Corfidtz wlfeldt tiil hande.