Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1642-08-21)

21. August 1642.
Til Korfits Ulfeldt.
Kongen er træt af Bryderierne med Enkedronningen af Sverige. Han ønsker at faa tilsendt en Bryggersvend. Om Forhandlingerne med Salvius og d’Avaux, som tøver med at svare. Kongen vil ikke overlade d’Avaux Skibe til hans Hjemrejse. — R. A.

Ded som du mig pa Enckedronningen aff Suerrigs 2 ) uegne haffuer tiilskiickit, ded haffuer ieg Emphangen. Gud giffue, at den gode damme uar der, som om 100 Aar skulle werre.

I Peder wiibis breff 3 ) uar icke et ord om hinders dondt, Mens allene om datterens gifftermal med Churfiirsten aff Brandenborg 4 ). Gud giiffue, huilcken aff Parterne der bliffuer bedragen. Ieg holder y dii made pa Suenskens siide. Albredt Baldtzer Berns 5 ) Er selffuer heer til steede, gud giffue, huorledis uy forliigis om uorris Skiibssbiigning.

s. 204 Epthersom ieg inted lenger kan komme tiil rette med Briiggeren, som heer brigger for hoffuit Och Skyben, Da skaldtu sende mig den beste Briiggersuend hiid, som der hiiemme er at finde, Och hannem palegge, Att hand huercken der hiiemme eller pa Reiissen herud lader siig mercke, huad hanns Erinde Er heer wde. Naar hand hiid ankommer, da skal hand huos ingen wden huos mig siig lade angiiffue.

Myn hoff fohrerer sende Ieg y dag otte dage tiil M: dauaus och Saluium och lod dem forsta ded, som greffuen aff Auuersberg huos mig haffde anbracht, Mens Endomstund haffuer ieg inted faat hannem tilbage igen. Som ieg forstaar aff andre, da giiffuer dauau for, at arsagen skal uerre, at hand faar først uyde, huad posten aff franckerige bringer hannem. En dag eller thu uyl ieg holde hannem ded tiil gode, mens gør hand mig ded for grofft, da uyl Ieg kalde myn tyener tilbage wden beskeen. M: dauaus Er heel perplex y sagen, Tii hand seer, at keysseren med siin Erklering om Lydtzous forretning gør aldt ded tiil Løiien, som hand haffuer laadt trycke 1 ).

Samme dauaus skreff M: kleiin 2 ) for faa dage tiil, Att Eptherdi hand haffde købdt nogle heste, som hand uylde haffue med siig y franckerige, da uille hand ga tiil skiibs tiil Emden, huorpa Ieg suarede, at myne skiib inted haffde at bestille pa dy steder, som myt territorium siig inted streckede. Dertiilmed da uaar myne skyb biigdt tiil Orlach och inted til att føre heste nogenstedtz, Saat ieg habis, at Oldenborg med fragatten inted kommer nogenstedtz uden s. 205 liige herfra henad køben: 1 ) En mand y hamborg skriiffuer mig tiil, at bade dauaus och Saluius Erre sa perplex, at huermand forundrer siig derpa. Ded Er mueligdt En stor arsag, at begge derris Armeiier star inted rett well. Vale. Aff Glyckxborg den 21 Augustj Anno 1642.

Christian.

Udskrift: Stadtholderen H: Corfidtz wlfeldt til hande.