Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1642-09-12)

12. Septbr. 1642.
Til Korfits Ulfeldt.
Der skal sendes et Skib til Christianspris til at overføre de unge sachsiske Fyrster til Lolland. Ordrer angaaende Forsendelse af Hør, Levnedsmidler og Hamp til Haderslev og Glückstadt. Kongen ønsker en Afskrift af, hvad Fiskemesteren paa Frederiksborg har i Løn. — R. A.

Eptherdi ieg Ehrfahrer, at dy vnge herrer aff Saxen 6 ) erre y Ham: ankommen och med ded første achter henad s. 211 gøttorp (!) och derfra hen ad Nykøbing, Daa skaldtu med ded første lade løbe Ett aff dii sma skiib hen tiil Christianpriis, som dem derfra kan føre offuer tiil Laland.

Miig fattis bade heer och pa Glyckxborg Lynkleeder, Och ieg achter, om gud uyl, heer paa Lehnen att lade Spiinde garn dertiil, Och ieg formener, at der Er hør y forrad pa holmen, huorfor du med ded første med En lacht skaldt sende Otte skyppund hiid, Och saframdt der Er ingen hør y forrad, da skall den købis.

Herhuos haffuer du en designation pa adskillige Victualler at Emphange, Som for wiindter skall uerre y glyckstadt, paded man icke derpa skal haffue mangell pa forariit, naar man indted kan faa bud derymellom.

Med sligge Victualier skal sendis fiihre skiippund hamp med(!) tiil fyskemeisteren sammestedtz, som ded tiil fyskeredskab skall bruge. Vale. Aff Hadersleben den 12. Septem: Anno 1642.

Christian.

(Efterskrift paa en vedlagt Seddel:) Miig skall med ded første tilskikis Copien aff f'yskmeisterens besolding paa frederigsborg 1 ).

Udskrift: Stadtholderen H: Corfidtz wlfeldt tiil hande.