Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1642-09-13)

13. Septbr. 1642.
Til Korfits Ulfeldt.
Der skal sørges for Klædninger til de unge holstenske Hertuger, som er paa Sorø, og for sort Tøj til Lakejerne. Markus Whitte bør snarest komme til Listerdyb for at opkræve Told ; en Del Skibe, som ligger ved Højer og derfra skal sejle til Holland med Øksne, bør ligesaavel give Kongen som Hertugen Told. Svenskerne vil ikke tro paa Kejserens Ratifikation af Fredspræliminærerne, uden de ser en Afskrift deraf. — R. A.

s. 212 Dyn skriiffuelse haffuer Ieg ued Posten y dag bekommen, Huorpa Ieg diig inted forholder, At tiil dii vnge herrer aff Holstein 1 ), som Erre paa Soer, skall gørris thuende klenninger aff ded, som gørris y Børnehussiit, Den Ene til at bruge y uinter och den anden tiil at gaa tiil Briillup med. Der uyl nogiit Suordt tøy tiil myne drenge och lakeiier.

Ieg haffuer yblandt andiit forstanden aff dyn skriiffuelsse, att Marckus wiit 2 ) kommer med En anden henad Lyster. Io før dii kommer der, Io heller Ieg seer ded. Tii der ligger ued høiier 3 ), som er en lansby, som hører hertugen tiil, En haab skiib, som uil offuer med Øxen henad holland, huoraff hertugen tager toll, och ieg meener, at dy bør ochsa giiffue mig toll, aldenstund dii skal offuer myne Strømme. Den Plaadtz derhen uil herepther beder, End som hiidindtil skeed Er, haffuis y acht, Som du uel aff myn syste skriiffuelsse 4 ) haffuer fornommen.

At dii suenske inted skøtter keysserens Ratification, vden at dy seer Copiam deraff, ded haffuer Ieg lenge siiden forstanden. Mens ieg haffuer ladiit Peder wybe forsta, Att uyl dii icke troe mig, som haffuer ladit dem forsta, at ieg haffuer siiet samme Ratification in Aftentica forma, da troer dii ickeheller Copien, Naar dii den Seer 5 ). Heer huos findis Ett breff tiil Peder wybe 6 ), Som du med første leiilighed hannem skaldt lade tilkomme. Vale. Aff Haderssleffhus den 13 Sep: Anno 1642.

Christian.

Udskrift: Stadtholderen H: Corfidtz wlfeldt tiil hande.