Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1642-09-18)

18. Septbr. 1642.
Til Korfits Ulfeldt.
Det paatænkte Byanlæg og Digearbejde ved Ballum kan ikke blot tjene til Forsvar af Riget og Hertugdømmerne, men ogsaa til økonomisk Fordel for Kongen. Der skal derfor med første aabent Vand bringes Tømmer dertil fra Norge paa de to største Koffardiskibe. — R. A.

Epthersom ieg lod dig siist forsta den Commoditet, ieg fandt y Riiber lehn ued En Bye, som kallis Ballum, Sa haffuer ieg siiden werrit der y Eiinen Och besiiet Leiiligheden Och befunden, At uden den forseckering, Iudtland Och begge fiirstendom kan haffue deraff, Om der y Egnen kommer En fortificerit bye at ligge, Daa kan Ieg for myn particuliir haffue Aarliigen 25000 daler aff dii lande, som Ieg kan Inddyge med 50000 dl. 1 )

Huorfor Ieg achter, Om ded gud saa behager, tilkommendis Sommer at lade En deell deraff at Inddyge, huortil wiil behøffuis En temmelig quantitet aff Sparretreer och deeler, Huortil thuende aff dy største kobfardi skiib, som forhanden Er, skall continuerlig brugis, som stackiit for wynter skal løbe op tiil ladstederne Och der forbliiffue, paaded dy med første Aben wand kan uerre ued Lyster.

Tømmerit uyl y tyde bestiillis huos lenssmenden 2 ) Och dennom penge tilskyckis, paaded dii ded y tyde kan for En byllig Priis Indkøbe.

Stadtholderen y Norrie uyl ded siigis, at samme skiib, som bliiffuer brug[t] tiil samme tømmer, skall bliiffue y Norrie, och at hand skall forIegge Badtzmenden der omkring, som skiiben skall laade, paded dii diste tyliger kan uerre y lyster diib pa forariit. Dii Breeder, som skall brugis, skall s. 214 alle uerre Snorhuggen 1 ), Och uyl der bestillis breeder a part, som kan brugis tiil att løbe pa med hylbarer, saat dii, som bliiffuer traahuggen, aliene kan brugiis till ded werck, som kommer y foden aff dygiit. Vale. Aff Hadersleffhus den 18. Septem: Anno 1642.

Christian.

Udskrift: Stadtholderen H: Corfiidtz wlfeldt tiil hande.