Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1642-10-08)

8. Oktbr. 1642.
Til Korfits Ulfeldt.
Ingeniørens Anmodning om Grund til at bygge sig et Hus indenfor det ny Befæstningsværk skal afslaas, da Huset kan blive afhændet til fremmede, som ikke er under Holmens Jurisdiktion. — R. A.

s. 215 Dentiid Ieg uaar Nu siist huos ded Nii werck 1 ), da begindte Ingenieren att baagstauere derpaa, at hannem motte En pladtz der Inde wduyssis, huorpa hand kunde bigge Ett huse, paded hand desto Neermer kunde uerre ued handen. Huorfor om Endten hand Eller andre om sliigdt huos dig [solli]siterer 2 ), daa skaldtu dennom ded afslage, tii [d]er 3 ) tiien[er] . . . 4 ) at Boe, som inted Er vnder holmens Iurisdistion. Tii om Endskøndt samme Ingeniør Nu er y myn tiieneste och bør att uerre under, huad for Iurisdix mig best siinis, Saa kan dog gaarden komme y dag eller 5 ) y fremmede folckis hender, som inted Er y hanns tiieniste. Skall der biggis nogitt, daa bør ded werre hanns, Naar dii, som ded biigdt haffuer, Endten dør eller for geld maa affsta, dog for En wiiss Priis.

Køben: Slodt den 8 Octo: Anno 1642.

Christian.

Udskrift: Stadtholderen H: Corfiidtz wlfeldt till hande.