Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1642-10-10)

10. Oktbr. 1642.
Til Korfits Ulfeldt.
Kongen har været paa Ibstrup, hvor der skal træffes forskellige Forholdsregler i Anledning af den svenske Enkedronnings Ophold her. — R. A.

s. 217 Ieg haffuer werrit heer Paa hussit Och befunden alting at uerre y temmelig order, Mens der uill anden kleede om weggene, ty dette Er giiordt suordt Imod myn befahling. Der uil ochsaa skaffis En anden Mynder seng hiid til dronningen 1 ) selffuer, item En kurreseng tiil kammerpiigen. Vale. Ibstrup den 10 Octo: Anno 1642.

Christian.

Smidden skall herud och filii lassen.

Udskrift: Stadtholderen H: Corfiidtz wlfeldt till hande.