Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 4. (1642-10-17)

17. Oktbr. 1642.
Forskrift for Affattelsen af de af Toldskriverne skrevne Sedler, som hver Dag skal sendes op paa Slottet. Saadanne bør ogsaa indføres i Norge. — R,. A.

Dy seddeler, Som huerdag Skal sendis Op pa Slottiid, skal pa Epther følgende Maner Styleriit(!)

Anno 1642 den 00 Octo: haffuer der uerrit Skiib......

1. kam fraa N:, uyl tiil N:, haffde inde N:, gaff tiil toll. . . .

2. kam fra N:, uyl tiil N:, haffde inde ded eller ded och gaff til toll ................................... Summa.................................... Huoraff Er udgiffuen til garnisonen pa Crone:............ Disse penge Er Epther k: Ma: nadige befahling giffuen den Eller den for.....................................................

Eptherdi Pengene aff Tollerne annammis Och styckes y • kysten, Da bør dii ochsa sette derris hender under seddelerne, wansiiet dy aff tolskriiffuerne skriffuis och vnderskriiffuis.

Dy dannemend Burde bylligen for mehre Riichtighed skiild haffue hafft sliigdt y acht vden myn Errindring.

s. 218 Der uyl tenckis pa middel, huorledis ded med sadan Seddeler Ochsa kan bliiffue practicerit y Norrie.

Mig sinis, at Stadtholderen der y landit kunde tage Eed aff En Prest, fogiit eller anden, som boer nest ued tolderen, til huilcken tolleren skulle leffue[re] dageliigen syne seddel, saledis stylerit som dy y Sundit, och dem legge y En Eske eller leddycke, som dertil giiordt Er, Och dem siiden Stadtholdern tilskicke, som dem med siit Regenskab y Renteriit kan framskycke.

Wiil man giiffue samme personer Nogiit derfor, da formener Ieg, att ded uel skall briinge ded Ind igen inden stackit tyd.

Huad tol der kan folde (!) y Christiania eller drammen, der aff kan Stadtholderen tage Seddelerne tiil sig, Som ochsa pa andre steeder skee kan, huor lensmenden Er Saa Neer ued handen.

Køben: slott den 17 Octo: Anno 1642.

Christian 1 ).