Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1642-10-18)

18. Oktbr. 1642.
Til Korfits Ulfeldt.
Han skal læse medfølgende Instruks og meddele, hvad han maatte have at indvende derimod. Marekatten er ifærd med at blive ladet. — R. A.

Herhuos haffuer du dyn Instruction 2 ) att Emphange, Huilcken du haffuer at lesse, Och om du derhuos haffuer nogiit at Errindre, da kandt du mig ded lade uyde.

Markatten 3 ) haffuer siine støcker Inde och leggis Nu s. 219 til kraanen der at indtage, huiissom hand uyder skall Indtage. Vale.

Aff køben: den 18 Octo: Anno 1642.

Christian.