Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1642-10-19)

19. Oktbr. 1642.
Til Korfits Ulfeldt.
Kreditiv for Ulfeldt til hans Sendelse til Karl I af England. — Han skal forestille den engelske Konge, at Christian IV.s Tilbud om Hjælp er ærligt ment, og minde om, at der til Gengæld af Oberst Cochran er lovet ham en fast Plads i England. — R. A.

Serenissime princeps, Nepos et frater Charissime. Exposuit quidem nobis Vester Legatus, Colonellus Iohannes Cochoron 1 ), in quam pærplexo et turbulento statu V: Se: cum suo parlamento Versetur. Cum uero eorum omnium, que scire discupiebamus, ab eo noticiam et informationem adipissi 2 ) nequiuerimus, Operæ pretium duximus præsentium exhibitorem Nobilem et generosum Regni nostri Senatorem Vicarium Nostrum Equitem Auratum fidelem nobis dilectumque Corneficium Wlfeldt tam huius turbæ Veram causam indagandi quam Eandem de nostro fraterno Auxilio et ope certiorem faciendi gratia ad S: V: ablegare. Pærsuasissimum nobis est Eandem non modo præmemorato nostro Legato fidem adhibiturum, Sed et sese, prout Eiusdem Salus id requirit, in omnibus accommodaturum, Cui Valetudinem prosperrimam necnon Votorum Consiliorumque salutares euentus a Deo optimo Maximo Animitus præcamur.

E. Regia nostra Hafniæ 20 Octobris Anno 1642.

s. 220 Dette Er Copia aff ded Creditif 1 ), dig tilstillit Er, Huorhuos uil haffuis y acht, At om kon: y Enge: in discursu aff andriis indskidelese uil gørre sig dy tancker, at sliig tilbud, som hannem ued dig Skeer, Skulle uerre anderledis mendt, End som ded En wen och saa Neer foruandt uel anstod, Da skal hannem demonstreris, at ieg lenge kunde see werckit an, førend Ieg deraff kunde haffue mig nogen besuehring at for uendte, Och at hand inted haffuer med fransosser eller Suenske, mens med en potentat, som Er hans Neer foruandte, Och, gud uerre loffuit, med ingen handliit fraudulenter. Ded uyl ochsa haffuis y acht, At Oberste Cocheran Haffuer loffuit mig pa kon: aff Engelandtz uegne At Indrømme mig En Pladtz 2 ) y Engeland Epther mit Contento tiil myn forsiickering for ded, som den Assistens, hand bekommer aff mig, kan koste, Och skaldtu om samme leiilighed tale med Cocheran, Saat Ieg kan faa in illo passu nogit skrifftlig aff hannem. Aff køben: Slott den 19 Octo: Anno 1642.

Christian.

Udskrift: Stadtholderen H: Corfidtz wlfeldt tiil hande.