Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1642-10-20)

20. Oktbr. 1642.
Til Korfits Ulfeldt.
Ulfeldt skal meddele Kongen Oberst Cochrans Svar og give Besked om, hvor meget Guld han behøver til Hjemrejsen fra England. — R. A.

Epthersom Ieg inted thuiffler, at du Io haffuer Erfahrit M: Cocherons Resolution pa ded, som ieg begehrer at uyde 3 ), s. 221 da skald du lade mig den samme wiide. Och eptherdi du gaar nu offuer til wandtz, da faar du at gørre den prouision pa dig och M: Cocheron, som y kan komme tiil med, Och lade mig uyde nu strax, huor megit guld du kandt behøffe tyl diin reisse tiil landtz tilbage Igen 1 ). Vale. Aff Frede: den 20 Octo: Anno 1642.

Christian.

Udskrift: Stadtholderen H Corfidtz wlfeldt tiil hande.