Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1642-10-22)

22. Oktbr. 1642.
Til Korfits Ulfeldt.
Kongen sender 1500 Dlr. Oberst Cochran bør give Sikkerhed for sit Løfte om, at Kongen skal faa Newcastle som Pant for sin Hjælp til den engelske Konge. — R. A.

s. 222 Dii femten hundrit daler y Rossonobel haffuer 1 ) heer, Som du kandt bekomme, Naar och huordt du wiildt.

Eptherdi M: Cochoran 2 ) Erriindrer sig, at hand paa siin herris wegne haffuer loffuit mig Niikastel y Pandt for myn securs, som Nu skeer, Daa bør hand ochsaa gørre ded Realiteter, at Ieg y dag eller y morgen haffuer nogiit att legge hans herre for, huormed Ieg kan bewysse myn foddering. Vale. Aff køben: Slot den 22 Octobris Anno 1642.

Christian.

Udskrift: Stadtholderen H: Corfidtz wlfeldt tiil hande.