Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1642-10-26)

26. Oktbr. 1642.
Til Korfits Ulfeldt.
Da hans Ophold i England rimeligvis vil trække i Langdrag, bør der eftersendes et Skib med Proviant. — R. A.

Saframdt ded skiib, som dig fører offuer til Engeland, skulle bliiffue y wynter der y landit, som wden thuiffuel skeer, Da uyl der sendis Ett skiib med fetalliie Epther, y betrachting At, om Endtskøndt du dig, sa uyt skee kan, sagen lader uerre angelegen, Da Er dog den distantia Locorum ymellom kon: och parlamendtit sa lang, at der skal inted kunde gørris mange Reiisser ymellom dem y uindter, saframdt ded skall skee med bestand, ty man ued uel, huad ded Er at bringe saa mange hoffueder sammen y Ett.

Ded kan Ickeheller skaade, at sagen Ventileris langsam, Om dii parlamendtz herrer inted uyl den Rette weii ud. Tii diste bedre kunde man pa begge siider bliiffue ferdig, aldenstund der tør ingen tencke, at dii tencker paa Nogen Armatur tiil waanss, salenge som inted uyst bliiffuer Concluderit. Vale.

Køben: Slot den 26 Octo: Anno 1642.

Christian.

Udskrift: Stadtholderen H: Corfidtz wlfeldt till hande.