Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1642-10-28)

28. Oktbr. 1642.
Til Korfits Ulfeldt.
Kongen vil have Besked om Grunden til, at Materialskriver Gotfred Mikkelsens Dreng sidder i Taarnet. — R. A.

Ieg haffuer y disse dage glemdt at tale med dig Om godtfred Myckelsøns dreng, som sydder y taaniit, at Ieg kunde Erfahre arsagen, huorfor hand Er anhalden, aldenstund Ieg vden thuiffuel paa hans uegne bliiffuer besøgdt, Och mig derom inted Er beuyst. Vale.

Køben: Slott den 28 Odo: Anno 1642 1 ).

Christian.

Udskrift: Stadtholderen H: Corfidtz wlfeldt till hande.