Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1643-01?)

Januar 1643 (?).
Til Korfits Ulfeldt.
Kongens Afskrift af Paragraf 5 af den i Knærød 20. Januar 1618 afsluttede Fredstraktat. — B. Bergius's Afskr., Vetenskapsakademiens bibliotek, Stockholm.

Anlangende den Irring och disputation om Tolden, derom Er uy saledis forliigdt, At ded skal uerre alle worris vndersather udi danmarck och Norrjis Riiger och lande Och Købsteder y Suerrig Och dessen vnderliggende prouintier | frit fore och wforboden at handle och købsla] 1 ), Saa at Ingen Tol eller besuehring skall leggis pa derris Persohner eller godtz, som der endten Købis eller selgis, y nogen made, som nu eller y framtiden Kunde optenckis eller pafiindis. Vdi ligemade skal ded uerre alle Suerrigis Rigis och dess vnderliggende prouintzers Indwoner och Indbigger friit och wforboden at handle eller Købsla y danmarckis och Norriis Riiger, Sa som och føre derris godtz Igennom Øresund frem och tilbage, saat ingen toll eller besuehring skall leggis paa derris Personer eller godtz y nogen made, som nu Kan were eller y framtiden optenckis. Dog haffuer uy oss paa bade siider forbeholdt, att aldt fremmede dryck, som føris y Riigerne, deraff skal giiffuis Accise, som andre Riigens Indbyggere gørre 2 ).

Udskrift: Stadtholderen H: Corfidtz wlfeldt till hande.

15