Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1643-02-12)

12. Febr. 1643.
Til Korfits Ulfeldt.
3 )
Kongen giver Befaling til Udrustning af en Eskadre til Ekspeditionen mod Hamborg. — R. A.

Tiil dette Eptherfølgende skal Ordineris skiib 4 ), Som ieg Endeliigen skal haffue med mig, Och dog kan haffue ded Naffn, at dy skal føre Soldater.

1. Skiib tiil allehande fetalliie item Ø1 och andit pa fiire Maneders tyl 5 ) til myn hofstadt.

2. Skyb tiil 6 trekuarter kartauer, 6 halffue kartauer och 20 Regiimendt stycker 6 ) med derris forstellinger 7 ) Och s. 227 Blockuogen, item krud och kugel uogen, Item 4 Meetallen Mørsel 1 ) och 12 aff Iern Med dertil behørige krud, lod och lundter, Item teldt, store och smaa, med Hacker, Skoffuel, spader och skuffkarrer, item tiil Pallisader, Humeyer 2 ) och friissyske Riitter 3 ).

3. Skiib tiil tømmer at gørre Brigger 4 ) aff tyl Støckerne store och sma, item til fyrmørssel 5 ), Item krudkammer och anden sliigdt. Derforuden uyl der En stor quantitet aff deeler, Lechter och Sparrer med tyl hiitter 6 ), saa och tiil at pallisadere kuarteren med. Huilckit aldsammen kan tagis Ind y Norrie 7 ) paa ladstederne och bringis hen ad fleckerøen och der abuardte fladen.

4. Skiib tiil Maliid Maaldt och Meel tiil at Bage och Briigge tiil Soldaterne, huor yblandt skal werre Sychted mel tiil dy, som inted uil haffue ded growe brød.

Huortiil disse skiib kan Brugis 1. tyl Munitionen dii thuende Engelske, som forbrudt Er, item den forlaren søn och Archen. Tiil tømmer, stordt och smadt, den hollandske Bysse 8 ) och dy thuende Bøiieter 8 ). Tiil Viueres Den Hadersleffske skude och andre skiib, som Confischerit Er, item stumpiit dorrethe och fladlussen, Naar dy først haffuer giiordt En Reiisse eller thu Epther wed tiil Abrahamstrup, som snardt skee kan.

Paa køben: Slott den 12 febru: Anno 1643.

Christian.