Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1643-02-16)

1 )
16. Febr. 1643.
Til Korfits Ulfeldt.
Kongen har henvist den nederlandske Resident til ham angaaende nogle Skippere, som ikke har villet lade sig visitere af Nikkel Kock. Residenten er villig til at betale en Godtgørelse, men ikke saa meget, som Kongen forlanger. — R. A.

Den Hollandtske Residentis Ehriinde heer Er inted andiit End, at hand uyl tale for dii skypper, som undløb Capitein Nyckel och inted uylle lade siig Visitere. Och formener Resiidenten, at samme skipper ingen wret haffuer, Aldenstund dy uar fortolliit och Visiterit tilforn, Huilckit hand dog uel mercker, at ded gar hannem Inted an, Huorfor hand nu gerne uylle tynge aff. Sa haffuer Ieg uyst hannem hen tiil dig. Naar hand nu kommer tiil dig, da skaldtu tale med hannem om samme leiilighed, Och Erfahrer du uel, at hand Er langdt y En anden mening, End som Ieg Er, ty hand mener, at hand uylle spiisse mig aff med Et tussind eller thu aff(!), Mens myn mening Er, at Ieg uyl haffue ty tussind daler. Vale. Aff køben: slot den 16 febru: Anno 1643.

Christian.

Udskrift: Stadtholderen H: Corfidtz wlfeldt till hande.