Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1643-02-18)

18. Febr. 1643.
Til Korfits Ulfeldt.
Om et Brev, som Kongen har sendt Kansleren, og som skal tilbagesendes ham. — R. A.

Ded breff, ieg talede om y dag, som ieg mente at haffue sendt Chanseleren, ded fandt ieg inde y myt Rundel, dentiid ieg giick fraa dig, huilckit Ieg siiden sende Chanseleren. Naar y nu haffuer leest samme breff, da skal ded stillis mig tiil ygen. Vale. Køben: slott den 18 febru: Anno 1643.

Christian.

Udskrift: Stadtholderen H: Corfiidtz wlfeldt till hande.