Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1643-02-20)

20. Febr. 1643.
Til Korfits Ulfeldt(?). 1 )
Hans Ulrik Gyldenløve kan af forskellige Grunde ikke bruges som Kommandant over Artilleriet under den paatænkte Ekspedition mod Hamborg. Karen Andersdatter, der har maattet opgive sit Giftermaal, skal have Hveen igen. — R. A.

Epthersom dig bekendt Er, huad man haffuer for med dy Ham: 2 ), Om ded 3 ) gud sa behager, Och dedsamme skal settis y werck, som ded siig Bør, Da uyl der Endeligen werre En Commendant offuer Artholoriit, Tii ellers kommer Ieg ingen wey med ded Selskab. Nu haffuer Ieg selffuer ladt Informere Hans wldrich gyldenløffue 4 ) y samme Dondt, Saat Ieg nocksom kunde bruge hannem dertiil, Mens ded staar mig y weiien. 1. Saframdt man taler med hannem derom, Da mercker ded Endten den Ene eller den anden. 2. Huem der skall y hans frauerrelsse haffue opsicht bade paa lehnit 5 ) och paa hussiit, aldenstund at Capiteinen kommer s. 231 med mig at Commandere garden 1 ). At tencke pa Ett andit lehn til hannem ded Er inted werdt at tale om, ty da war hand ganske forderffuit, fordi att hand skulle bliiffue saa laad, att hand y En stackiid tyd tyl inted skulle due.

Och Eptherdi Ieg haffuer nu saat En Pind for Moderens 2 ) giifftermal, da skall hand trede Moderen Huen aff ygen, Och hun skal Nyde ded ygen, som hun tilforn haffde aff Rentheriit 3 ), Huilckid du hinder ochsa skaldt lade wyde. Tii bade Iunckeren 4 ) selffuer Och moderen haffuer giiffuen derris forpliicht ud, at saframdt at hand ladder sig finde huoss hinder, daa skall hand liide derfor. Vale. Køben: Slot den 20 febru: Anno 1643.

Christian.