Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1643-03-12)

12. Marts 1643.
Til Korfits Ulfeldt (?). 5 )
Ordrer angaaende Opførelsen af en Bro ved Laholm Slot. — R. A.

Meiister Hans Ohnemøller skal med ded første begifue siig henad Laholm Slott Och samme stedtz Erfahre, Huorledis Broen offuer fossen 6 ) sammestedtz Nest ued Slottiid s. 233 aff Egiitømmer med boldtter uel foruariit kan leggis, dog wden togbroe 1 ).

Samme Broe skal leggis festingen saa Neer, som skee kan, Och foruaris med Humeyer 2 ) och Pordter ded sterckiste mueligdt Er. Io nermer samme broe kommer optiil Slottit, Io letter Er den aff dem, der inde ligger, med granater Och handsten at defendere, Isønderlighed om Conterscharppen der wdenfor saledis bliiffuer giiordt, som derom for mange Aar siiden Er gangen befahling Om(!) y myn tyd.

Køben: Slott den 12 Martij Anno 1643.

Christian.