Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1643-03-25)

25. Marts 1643.
Til Korfits Ulfeldt.
Der skal forfærdiges en Kobberpande, hvis Blypanden ikke er tilfredsstillende. De, der har Vagten paa Flaaden, forsømmer deres Pligt. — JR. A.

Ieg drager Nu henad frede:, Om gud wiil, Och kommer hiid ygen tilkommende vgge. Imidlertyd kan den Blye Pande forsøgiis, Huilcken om den siig inted uyl skiicke, Da haffuer man best strax at beginde pa En kobberpande 3 ) liige sa giiordt y alle made, som den er giiordt, som nu brugis. Du madt ymidlertiid inted forglemme at Leede leddeckerne offuer med den Muskouyterske gesandther 4 ).

Dii dannemend, som haffuer wachten pa fladen, wiil holdis til, att dy gyffuer acht pa, huad dy klocker heer inde Slaar, Tii dy følger huercken dag eller Natt nogen aff klockerne. Att dy uyl giiffue for, att wynden den Er arsag s. 234 derudi, aldenstund den betager dem klangen, Mens ded Er inted saa, ty dy tager En Søffn derfor. Vale. Aff køben: slott den 25 Martij Anno 1643.

Christian.

Udskrift: Stadtholderen H. Corfitz wlfeldt tiil hande.