Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 4. (1643-04-02)

2. April 1643.
Korfits Ulfeldts, af Kongen skrevne, edelige Revers som Rigshofmester. — R. A.

Aller Nadigste Herre Och konning. Epthersom E. k. M. Nadigst haffuer Betroid mig Corfidtz wlfeldt tiil at werre Rügens Hoffmeister 1 ), Da loffuer och tilsyger Ieg E: k: M: offuer ded, ieg tilforn E: k: M: loffuit haffuer, At ieg uyl haffue god och fliitig opsiicht pa E: k: M: Indtecht och udgiifft, saat derudi E: k: M: inted skal skee forkordt y Nogen made.

Rendtemeisterne och dem, aff dem dependerer, med alle lensmend, toller och Syssemeister, item dem, som tiil Holmen, Briggers och Bagers, Prouyandthus och Artholoriit Regnis, med alle dem, som nogiit vnder henderne haffuer, wiil ieg vden persons Respect Indseend haffue, at dy Inted forkommer aff ded, dy under henderne haffuer, tiil derris Egiit Nytte och E: k: M: til skade. Ieg uyl med al fliid och Authoritet holde Enhuer y syt sted, At dy derris betroede Embede troeligen och uel forrestaar, Och at dy gør Arlygen Regenskab for derris Administration Och ingen Respitt giiffue dem, som skildig bliiffuer, at dy io betaler ded, dy skiildig bliiffuer, mens strax lade dem forfølge med Retten, saat E: k: M: ingen skade deroffuer lyder.

Tiil ingen Indlender eller vdlender wiil ieg mig y nogen made forbinde wden E: k: M: expres befahling, Och uyl ieg s. 235 med all Oprichtighed och troeskab, Sauydt gud y himmelen dertil uyl giiffue mig syn Nade, Eptherkomme 1 ) E: k: M: Order, som mig protempore giiffuis, Och Eptherkomme aldt ded, ieg heroffuenfor E: k: M: loffuit och tilsagdt haffuer. Saa sandt hiielppe mig gud y himmelen ued Iesum Christum. Arnen.

Paa københaffuen Slott den 2 Apri: Anno 1643.

Christian. 2 )