Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1643-04-03)

3. April 1643.
Til Korfits Ulfeldt.
Det tillades Niels Nelausen at opholde sig i København, imod at hans Moder gaar i Borgen for, at han ikke har noget at gøre med Karen Andersdatter. — R. A.

Du skaldt lade Marren H: Nyllaus 3 ) komme tiil dig Och aff hynder fornemme, Eptherdi hun haffuer ladit mig ued Iffuer wynd tyltale, At hinders Søn motte 4 ) ygen lade sig fynde her y Byen, Och ieg ded haffuer tylladt, Da skall hun Nu vnder syn hand siig Erkleere, At om Sønnen ymod hynders hand och segell sig vnderstar at haffue nogen gemenskab med karren Andersdatter Endten hiemmelig eller Abenbarlig, vnder huilcken Reet du hannem da Paa myne uegne hannem (!) skaldt Søge. Vale. Aff køben: Slot den 3 Apri: Anno 1643.

Christian.

Udskrift: Hoffmeisteren tiil hande.