Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1643-04-06)

6. April 1643.
Til Korfits Ulfeldt.
Ordrer om Udrustning og Transport af Kongens Mandskab og Følge til Glückstadt. Sangværket paa Frederiksborg Slot skal gøres i Stand. Det skal paalægges Johan Brockenhuus at stille Valdemar Christian tilfreds i Anledning af den Fornærmelse, han har tilføjet ham. Der skal føres Brændsel fra den store Dyrehave til Krudtmøllen. Hofmarskalken skal holde Orden paa Slottet under Kongens Fraværelse, navnlig hvis Prinsens Folk ogsaa er der. Leonhard Blasius skal indfinde sig, ligeledes Kansleren med Jørgen Vind.

Der skal gørris Røde tecker offuer Rustuognen Och bebremmis med guldt bade til dy, som her ued handen er, och dem, der wde Er. Der uil ochsa gørris kleder til folcken, som er huos Rustuognen och dy andre wogne, som folcken agger pa, Och kan wogenmeisteren, som er y købing:, gørre dig vnderretning pa folckiit, som heer och hiisset Er.

Der skal gørris en uys Rulle pa alle dem, som skal bruge myne wogne, och beginde pa docterne och Ende ded pa kockedrengen.

Tiil D: haffuer ieg En wogen tyl 4 heste. Kammertiiener, kammerskriffuer Och køckenskriffuer med andre aff ded slags skal age pa Postuogne huer med 2 heste, Ded andit gesindecken kommer at age pa dii Store wogne. Drauandterne kan best ga tiil wandtz fra køben: henad glyckstadt. Herremenden, som tiil hoffue Erre, uyl ansiigis at skaffe derris tøy selffuer fram, Naar Enhuer faar gaisi pa 2 Bagaisiheste 1 ), liige ued offisererne offuer Soldadesken far.

Tree degger 2 ) Barckiit leer 3 ) skal sendis hiid tiil Sadelmageren. Der skal Erfahris, Om man kan y køben: bekomme sa megiit gadt frans glaas, som man kan gørre sa mange wynduer aff y En stor Carrosse til mig.

Heer er mangel pa Stenkul, Huorfor der skal trende Rustuogen med Stenkul med ded første sendis hiid.

s. 237 Den Segermager 1 ) y køben:, som kan omgaas med Sangklocker, Skal komme hiid og briinge werckit 2 ) her pa hussiit tiil rette ygen.

Greff woldemar Christian kam hiid y afftis och lod mig see ded, som Er gangen ymellom hannem Och Iohan Brockenhus 3 ) for Marskalcken Och dii herremend, Marskalcken haffuer tagiit til siig, Huorfor du med Chanseleren Och Iørgen wiind skal tage samme Brockenhus for Eder och demonstrere hannem, at saframdt hand icke y myndelighed stiiller greffuen tilfriidtz, Da skal Marskalcken foruysse hannem Hoffuit. Tii om hand skøndt nu siiger siig inted at skelde pa greffuen, da kan hand Inted dermed contentere greffuen for ded, som passerit Er.

Lenssmanden pa køben: skal holde dy bønder, som Er lagdt vnder krudmøllen 4 ), tiil, at dy hendter ded Elletømmer, som fyndis huggen Och Barcken afskaffuit 5 ) y den store dyrhaffue ymellom dette och køben:, Och fører ded tyl krudmøllen, saat deraff kan gørris kuul, huortiil ded Er huggen.

Marskalcken skaldtu pa myne uegne befahle, at hand y myn Absens om myddag och affthen under Maltyd skal tage Nøggelen til pordten til siig Och forehne siig med Slodtzherren, Naar pordthen om affthenen skal uerre luckt. Dy gadtfolck, uy haffuer tiil hoffue, kan drücke huer ugge En Rustuogen med uyn aff Och slaaes med keppe paa Slottiit, Och Naar dy skal waare pa, da Er der icke mange tiilstede aff dem. Faar dy nu Prindtzen[s] folck tiil hiielp, daa skall ded gaa uel tiil. Prindtzens folck Er nock uandt tiil att komme Op och gaa Needer, naar tyd Er, Naar dy Erre s. 238 tiil Nykøbing, Och Er ded Numehr inted Saa Niit med Prindtzen præsens, at man derfor behøffuer at holde continuerlig Briillup. Ded Er Ett forferdeligdt haab folck, hand sleber med siig. Hand haffuer begerdt at wardte mig op y Sommer 1 ). Ieg haffuer suaarit, at om hand med faa folck wiil werre der wde, da kunde ded skee, mens med sliggen commitat tyen hand Inted der. Vale. Aff frede: den 6 Apri: Anno 1643.

Christian.

Biggemeisteren M: Lennerdt skall begiiffue siig hiid. Chanseleren skal komme hiid y den anden wgge Och tage Iørgen wyndt med siig, paded hand siig kan gørre ferdig til den bestemdte dag att gaa pa weiien henad Elffuen.

Udskrift: Riigens Hoffmeister tiil hande.