Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1643-04-07)

7. April 1643.
Til Korfits Ulfeldt.
Der skal fastsættes en Dag, paa hvilken Adelen med sin Rostjeneste skal møde i Kolding. Om de Sager, Fr. Günther skal lade trykke. — R. A.

Eptherdi dig bekendt Er, At Ieg wiil bruge Adelen med derris Rostiieniste tiil myn Opuardting, Och dennom Endnu ingen tyd Er forrelagdt at møde y kolding, Da skaldtu tale med Chanseleren, at hand lader gørre breffuen ferdig Och sette En dag derudi, paa huylcken y formener dem at kunde werre y kolding 2 ). Friderich giinther skal befahlis at lade mig wiide, huor Neer ded Er med ded, som hand s. 239 befahlid er at lade trycke 1 ). Vale. Frede: den 7 Apri: Anno 1643.

Christian.

Udskrift: Rügens Hoffmeister tiil hande.