Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1643-04-10)

10. April 1643.
Til Korfits Ulfeldt.
Befaling til at lade udfærdige en Bestalling for Nikkel Kocks Medhjælper og til at skaffe et Kontrafej af Kongen til Peter Marselis. — R. A.

Dyn skriiffuelse Om Nyckel kockis Adiutant 2 ) och myt Conterfei tiil Peter Marselio 3 ) haffuer Ieg denne Morgen Emphangen, Huorpa Ieg dig inted forholder, att du kandt lade samme kockis Adiutant smørre En Bestalling sammen och den til att vnderskriiffue hiid sende, och kan ded gørre liigemegit, huad for En tyttel hannem dery giiffuis.

Ded konterfeii haffuer ieg y sandhed y guld indfattit inted, Mens kunde du laane Ett, daa uylle ieg skaffe den Ett bedre Igen, som ded myster, End ded andit war. Vale. Aff frede: den 10 Apri: Anno 1643.

Christian.

Udskrift: Rügens Hoffmeister tiil hande.