Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1643-04-23)

23. April 1643.
Til Korfits Ulfeldt.
Rigens Profos skal holde sig rede til at følge med paa Ekspeditionen mod Hamborg. — R. A.

Aldenstund Rügens profos 2 ) altiid haffuer fuld mig pa sliigge tog, daa uyl hand aduaris, at hand holder sig ferdig med, huiis hans dondt angar, som med myndtz besuehring kan bringis fordt tiil skiibs. Samme gewaldiger bør att siige, huor dy Iern Erre bleffuen, som hannem leffuerit bleff, dentyd hand kam y tyenisten. Vale. Pa køben: Slot den 23 Apri: Anno 1643.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister til hande.