Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1643-05-21)

21. Maj 1643.
Til Korfits Ulfeldt.
Beretning om det gunstige Forlig med Hamborg. Befaling angaaende Betalingen for Kongens Rytterstatue og angaaende det konfiskerede Salt. Der skal forfærdiges Vogn, Seng og andet Udstyr til Hertug Frederik og hans Brud. Peter Paynck skal undervise den unge Destillator og skal sørge for Ingredienser til Aquavitæ. Ordre angaaende Udsmykning af Glücksborg Slot m. m. Kongen har selv maattet lønne Rytteriet uden Forstrækning af Krigskommissær Ulfeldt. — R. A.

Alting star, gud uerre loffuit, Heer uel, Den Allerhøiieste hielppe framdelis med Nade. Dy hamborger uar fuld og fast y den mening, at fladen uar henad Engeland, indtil dy sa den heer pa Elffuen, Huorudoffuer derris consilia bleff mechtig Althererit, Saat dy dannemend giiffuer mig 280000 daler Och Erkender mig for derris herre, lade tollen sta, som den staar, Och inted prætendere nogen høyhed pa Elffuen 1 ).

Med den Meiister, som skal støbe mit konterfey til hest 2 ), kandtu Accordere, som du kandtz best. Ded confischerede Saaldt 3 ) kan købmenden, som ieg skiildig Er, giiffuis y betaling.

Der skal gørris En wogen til H: frederich aff liige størrelse och Valør, som den Er, som Prindtzen fiick til hans Bylager, Med liige sadan Sex hestetøy med Sølff beslagen 4 ). Der skal ochsa gørris til hannem Ett sengisted aff Ibenholdt, bemengit med Elffenben och Sølff, ligesom frøckernis Brudeseng Er.

s. 243 Epther herhuosføiiede Munster skal der styckis en Nattrøie, et par toffel och en Nathue til H: frederich, Och kommer der med Neste Post anden Munster til frøckens Nattrøie, toffel och Nathue, huilcke begge slags skal styckis pa Et slags Atlask.

Doctor Peter pay bleff nu syst befahliit at vnderuyse den unge distilator 1 ), som kam fra lychtenborg, at hand kan pa den maner kan(!) omgass med alting, som hiidindtil huos mig brugeligdt werrit haffuer, Huorfor du skaldt lade giiffue ach[t] derpa, Och ded ochsa skeer. Isønderlighed skal D: Peter werre derom, at hand kan faa Sanckiit sa mange speties aff alle slags sammen, at hand kan infunde[r]e den Bru[n]e Aquauitæ pa den maner, som hand Er wandt at gørre.

Du skaldt tilholde kobbersmidden y køben: och M: hans 2 ) pa holmen, at dy med ded første forferdiger dy kroner, som kommer her pa Spiidtzen offuer Pordten 3 ).

Du skaldt gørre dyt beste, at du kandt bekomme sa mange Iernplader, som man kan bruge forudi y den Blypande 4 ), sauydt den største heede tager.

Du uest dig nocksom at Errindrre, huor tiidt ded bleff sagdt y købn, at Com: wllefeldt 5 ) waar saledis med penge forsiiet, at ded geworben folck kunde komme diidhen, som dy skulle, Mens ieg Sa Endnu icke samme Com: heer. Riitheriit motte Ieg forstrecke med 17000 dl. aff kammerit, Om ieg uylle haffue tyeniste aff dem. Vale. Glyckxborg den 21 Maj Anno 1643.

Christian.

Udskrift: Rügens Hoffmeister til hande.