Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1643-06-04)

4. Juni 1643.
Til Korfits Ulfeldt.
Den franske Gesandt Saint-Romain er hos Kongen. Mandaterne om Hestetolden kommer med næste Post. Naar Flaaden er kommet tilbage fra Elben, skal der aflægges Regnskab for de affyrede Skud, da der er sket Misbrug med Anvendelsen af Skytset. — R. A.

Dronningen aff franckerigis gesandter M: sintromein Er her at notificere mig konningens død. Hand giiffuer god fortrøsting tyl friid, huad nu skeer, ded giiffuer tiiden.

Dii mandata hesten angaendis, som habuys 1 ) udføris, skal komme med neste post, ty heer er ickun faa, som man kan bruge til att skriiffue dem. Naar dy giiffuer 1 m. for dem, der selgiis indenlandtz och kommer offuer fergestederne, Och at dy gyffuer den store tol, naar dy gaar henad tyssland fra Laaland offuer, Huor dennom uyl neffnis thuende steder, som dy maa skybe dem pa 2 ).

Fladen ligger Endnu børløs her pa Elffuen. Naar den kommer hiiem, da uyl ded haffuis y acht, at Arckeliimeisterne pa Skyben strax uysser derris tegnebøgger herfor paa mengden aff skudden, och in quem finem skudt er 3 ). Tii ieg formener at uiide den capitein y fladen, som haffuer skudt mere krud bordt, som 4 ) Admiralen med al fladen forskudt haffuer. Dy halffue canos kan inted naa til for en gesundthed 5 ), saframdt tre kuarter kartauer 6 ) findis y skybit. At ieg skriffuer, at der skal spørris strax epther derris ankom til køben: om mengden aff skudden, och huortil dy anvendt Er, ded er s. 248 inted uden arsag, ty naar der findis En yblandt capiteinerne, som gerne tørrer kruddit, och hans connestabel faar nogit med aff Skalerne, dy skydder for, da seer dy til, huorledis dy kan mage ded saa, at dy skud, som saledis gangen er, kan bliiffue deeldt yblandt den ganske flaade, saat dy kan faa Ett Lyquidum 1 ) derud. Vale. Glyckxborg Den 4 Iunij Anno 1643.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister tiil hande.