Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1643-06-04)

4. Juni 1643.
Til Korfits Ulfeldt.
Ordre angaaende Forfærdigelsen af en Vandledning til Sølvbrønden paa Frederiksborg Slot. Kongen vil fra det røde Kammer paa Københavns Slot have tilsendt nogle Smykker, som skal foræres Hertug Frederik og hans Brud. — R. A.

Denne Breffuisser giiffuer for, At hand kan bringe wand op sa høiit, som man ded begerer, Huorfor du skaldt drage med hannem henad frede: och lade hannem see den dam, som uandit kommer fra ind y Badtstuen, Och aff hannem Erfahre, om hand med hans konst uyl skaffe wandiit y den sølffbrønd 2 ) y myn Stue. Saframdt hand nu sig understar 3 ) sliig at gørre, Da skaldtu aff hannem fornemme, Huad hand for sliigdt at gørre begerer. Och Eptherdi der findis thuende Messings waldtzer til lyge sadandt Ett werck huos Rodtgetteren y køben:, da kandtu lade hannem dysamme bekomme, aldenstund den heele konst stycker derudi, Och man ued, huormed ded lettist kan driffuis, Endten med folck eller heste.

s. 249 Nøggelen tiil ded Røde kammer fyndis herhuoss, huormed ded Røde kammer skall abnis och derud tagis Et foder med et demandtz halssband och smycke, giiordt y myn søns H: frederich och hans frøckens Naffn, item alle dy løsse demanter, som der fyndis, Och dem mig tilskicke med Ett wyst bud. Vale. Aff Glyckxborg den 4 Iunij Anno 1643.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister till hande.