Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1643-06-14)

14. Juni 1643.
Til Korfits Ulfeldt.
De tre konfiskerede Skibe skal sælges. Til Fart paa Spanien kan Kongens egne Skibe bruges. Nogle Trompeter, der findes paa Københavns Slot, skal monteres og sendes Kongen. — R. A.

Dyn skriffuelse sub Dato den 10 Huius Er mig ydag aff Posten leffuerit, Och deraff forstanden, At der Er Conftscherit trende skiib 1 ), som med thuende aff myne skiib begeris tiil fracht at ga pa Spannien, Huorpa Ieg dig inted forholder, At ieg seer heeldtz, at samme Confischerede skiib selgis for derris werdt tiil dem, ieg skyldig Er, Sa ma dy gørre aff dem, huad dem gaadt siinis. Myne skiib, som begeris tiil fracht pa Spannien 2 ), dem kan dy faa Och fleere dertil, som dertyl tyenlig Erre.

Der fyndis 24 trommeter med thuende heerpucker 3 ) aff Sølff pa: køben: Slott, huoraff 12 skal udtagis och Indbindis med dy beste faaner, kuaster Och Snorer, som der findis, Huortil skall gørris Et fohder, huorudi dy kan foruaris, naar dy skal hiidsendis. Heerpuckerne kan packis y thuende s. 250 halffue Piiber eller faade. Vale. Glyckxborg den 14 Junij Anno 1643.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister tiil hande.