Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1643-06-22)

22. Juni 1643.
Til Korfits Ulfeldt.
Ordrer angaaende Klæder til Hoffolkene m. m. i Anledning af Hertug Frederiks Bryllup. Kongen vil i Kolding tale med Ulfeldt om Valdemar Christians Rejse til Moskau. Der bør skaffes Penge til at betale Udgifterne ved Gesandtskabet til Osnabrück. — R. A.

Der skal bestillis Øl fra Rostock, som bliiffuer brygdt y Myckelmis Neiie 1 ) och kan uerre til Christianpriis fiiorten dage for S: Myckels dag. Musiikandterne, som bliiffuer kleed med den, som kan gørre Orreuerck 2 ), Skal uerre y kolding tre vgger for S: Myckelssdag, Huorfor lensmanden sammestedtz skal lade dem føre tiil Hadersleben, huorfra myne wogne skal føre dem hiid.

Du skaldt med ded første sende mig aldt ded Suordte fløiiel och Cafa 3 ), som fyndis y ded Røde kammer, item huos knud Christensen 4 ) Och y børnehussit. Der uyl gørris Et party gule Snorer tiil ded gemene gesyndeckens kleeder Och sendis hiid, Naar dy Erre ferdig. Och Eptherdi Ieg achter, Om gud uyl, at uerre y kolding ymod den 10 Julij, da skaldtu møde mig der, Paded ieg kan lade dig uyde myn mening om greff woldemar Christians Reiisse henad Muskov.

Ded seer vd tiil En Mechtig stor wdgiifft, som sa snardt inted uyl tage Ende, y Ossnabriig 5 ). Och ieg seer inted, s. 251 huor pengene uyl komme fraa. Huorfor der uyl tenckis pa myddel y tyde, ty Ieg Er keed aff at gørre lenger forstreckning. Vale. Glyckxborg den 22 Junij Anno 1643.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister til hande.