Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1643-08-15)

15. August 1643.
Til Korfits Ulfeldt.
Der er kommet Efterretning om, at Svenskerne er slaaede. Der skal opsættes en ny Bagerovn i Provianthuset. Slotsskriveren maa ikke overtræde sin Beføjelse og ikke have noget at gøre med Køkkenskriveren eller Udspisningen paa Slottet, endnu mindre med s. 256 Udspisningen paa Rosenborg; denne kan varetages af En af Folkene i Renteriet. Der skal væves i Børnehuset til Underdyner og til Bagklædning paa flamske Tapeter. Hans Ulrik Gyldenløve skal spørges, om han vil have Christiansstad Len. Der skal aftales en Pris paa Brændsel med de Skippere, som kommer til Norge. — R. A.

Ieg er, gud uerre loffuit, ydag hiid uel ankommen. Huad Posten haffuer bracht, ded haffuer y uel fornommen. Aff dy Auiser 1 ), mig tilhande kommen er, Erfahrer ieg, at dy skuenske(!) haffuer faat nogen hug 2 ). Ieg habis, at dy faar snardt fleere.

Ded uyl haffuis y acht, at der blyffuer opsat En Bagoffuen y Prouyandthussit pa dy steeder, som ieg y fiiord haffuer uyst bade Bygmeisteren Och Prouyandtskriffueren, tiil at bage til den dageliige wdspiisning om wiindteren, Eptherdi man nu faar at gørre alle Offuen waarm tiil En Bagning, Aldenstund En offuen aliene inted kan gørris waarm. Naar denne, som skall gørris, bliiffuer ferdig, da kan dermed Skanis megiit weed och folck, indtil fastelauen Er gangen. Ieg haffuer Nock merckit ded, at ded behager inted dem alle, at den Bagoffuen skal anleggis pa ded sted. Dy uyl mueligdt bruge samme Pladtz til nogit andiit, som dem beder behager End ded Baagen.

Skriiffueren pa slottit 3 ) skal befahlis, at hand indted haffuer at skaffe med vdspiisningen pa Slottiit och megit mynder y haffuen, paded køckenskriiffueren och hand haffuer Ingen gemenskab med hiinanden, som dy Ellers gerne haffuer.

Tii aldt ded, køckenskriiffueren haffuer behoff bade aff prouyandt och andiit, ded kan hand erlange huos Prouiandtskriiffueren, Och Øllid kan hand faa aff Briggersiit, Ded ferske kan hand faa y Byen y Boderne, fiisk och wyldbradt wed hand well, huos huem ded Er at hendte Eller kreffue. s. 257 Och formener ieg, At En aff Rentheriit nocksom kunde uare vdspiisningen y haffuen och dog ware hans pladtz y Renteriit, Al denstund der skeer ingen vdspiisning i haffuen, nar ieg inted Er tiil stede, Och nar ieg Er tiilstede, da haffuer hand inted at skaffe mer End tiil Ett maltiid om dagen.

Skriiffueren pa Briiggersiit skal Indrømmis En Ende aff Stallen Nest optil Briggersit, huor hand kan haffue Laam och geess udi. Tiil høns haffuer hand rom nock y hønsehussiit, som siist giiordt bleff.

Saat alting vden Slodtzskriiffuerens anordning kan forrettis. Naar hand behøffuer penge tyl Brø och anden sma redtzel, da haffuer hand mig at søge.

Der skal blegis sa megiit gaarn, som der kan behøffuis tiil 12 wnderdyner at weffue aff y Børnehussit. Der skal ochsa weffuis y Børnehus[sit] fem tussind alien band, 1½ finger bred, tyl at bruge bag pa flamske tappetter.

Epthersom Hans widrig dageligen ligger mig y Ørrene 1 ), at hand motte komme Et andenstedtz hen, Och du nu uest, at der skeer forandring pa Øssel, da kandtu Erfahre, om hand mener, at hand beder kan uerre pa Christianstad och der forrette ded, som hand bør at gørre 2 ). Vale. Aff Haderssleffhus den 15 Augusti Anno 1643.

Christian.

Ieg haffuer forstanden aff Stadtholderen y Norrie, att dy skyffer 3 ), som kommer derop, inted Er at fornøiie med s. 258 brendeuyd, huorfor ded uyl haffuis y acht, at dennom gørris En uys taxst pa wedden, dy skal haffue. 1 )

17

Udskrift: Riigens Hoffmeister til hande.