Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1643-08-20)

20. August 1643.
Til Korfits Ulfeldt.
Alt staar vel til. Der skal hentes Tømmer fra Norge til Glückstadt. Musikanterne skal indøve tyske Danse (til Hertug Frederiks Bryllup) uden vidtløftige Koloraturer. Der er kommet en würtembergsk Hertug og en italiensk Greve. Kongens Gesandter (til Osnabrück) var rejst inden hans Ankomst. — R. A.

Alting staar Her, gud werre loffuit, wel, Den Allerhøiieste giiffue framdelis siin Nade til aldt ded, oss tienligdt kan werre.

Den tyd Ieg kam hiid, da fandt ieg Et aff skiiben med tømmer her for mig. Mens ded Er Ickun Et Rynge skiib tyl den mengde aff Peell, som heer behøffuis, Huorfor der uyl forordineris fleere henad Norrie, som for uyndter kan føre tømmer hiid tyl Peele 2 ). Hanibal Sested skriiffuer, at skiiben skall inted biie epther tømmer, nar dy kommer. Capelmeisterne skal befahlis 3 ) at holde Musicanterne, som bruger blessende Instrumenter och Phyoler, derhen, at dy exerserer siig pa tydske dandtze uden wydtløfftige colleraturer, huormed dy gemenlig forderffuer Cadantzen. Vale. Aff Glyckxborg den 20 Augusti Anno 1643.

Christian.

s. 259 Her Er En herre aff wiirdtenberg 1 ) Och En italiansker greffue, som giiffuer sig ud for gesandter; huad dy nu bringer for, ded giiffuer tyden. Myne gesandter war aldt bordte, dentiid ieg kam hiid.

Der ligger vnderskedtlige Støcker Smeldtit guld y ded Rundei 2 ), som ieg pleiier at skriiffue udi, huoraff du skaldt sende mig Ett stackiit stocke, som Er beder guld End ded andiit.

Udskrift: Rügens Hoffmeister tiil hande.