Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1643-08-29)

29. August 1643.
Til Korfits Ulfeldt.
Kongen sender 1000 Rosenobler samt et Mandat til Tolderne i Sundet om Beslaglæggelse af Yarer, der skal til England. Det skal foreholdes Peter Marselis, at hans private Anliggender i Hamborg ikke maa blive til Hindring for Valdemar Christians Rejse til Rusland. — R. A.

Herhuos offuerskiickis Et tussind Rossonobel tiil at complere dy udloffuede 15000 daler 3 ), aldenstund Riixdaler Er mere gengse tyl kyl End Rosonobel.

Eptherdi heer er giiordt en god begindelse pa at kreffue myt Igen aff dy Engelender, da findis herhuos en befahling til tollerne y Sundit, at dy ingen ware lader passere ygennom s. 260 Sundit, som uyl pa Engeland 1 ), huoraff Copia findis herhuos, Huilckit at effectuere du dem med tiienlige middel skaldt Secundere.

Her formenis, at Peter Marsiilius Er kommen Eller snardt kommer til københaffuen, Huorfor du skaldt tale med hannem, nar ded skee kan, At hand haffuer y acht, at greffuens Reysse for hans priuat sager skiild y Ham:, hans faderlige Aarff angaende, Icke forhindris, Imens windteren Er y henderne 2 ).

Dy kroner 3 ), som skal Her pa Spiidtzen Offuer pordten, haabis Ieg Numer at werre ferdig och pa weiien hiidad. Vale. Glyckxborg den 29 Au: Anno 1643.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister tiil hande.