Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1643-09-04)

4. Septbr. 1643.
Til Korfits Ulfeldt.
Kongen er tilfreds med det fra Zaren overbragte Tilbud. Valdemar Christians Afrejse skal fremskyndes. Der vil udkræves rummelig Skibsplads til Overførelse af ham og hans Følge. De bestilte Baadsmandsklæder maa ikke glemmes. — R. A.

Huad suar den Muskouyske abgesandter haffuer bracht med fra siin herre, ded er Chanseleren tylskiickit 4 ), Huorudi s. 261 der findis anseendtlige promissa 1 ), som meriterer stor tack, nar dy Eptherkommis, som ded sig bør.

Greffuen lader sig fornemme, at hand inden 8 eller 10 dage uyl begiffue siig herfra henad danmarck, huor du skaldt skynde pa hannem. Ty ded er fornøden, y betrachting, at uy haffuer inted lang til S: Myckelsdag, Och gesandten heer haffuer sendt En fraa Lybeck henad Muskou at lade grodtfiirsten uyde, at greffuen uyl gaa ud fra køben: Om fem vgger fra denne dag regnit.

Ieg habis, at man med gudtz hiielp kommer med alting uel tilrette, wden med dii mange heste och store wogne, greffuen Skraber sammen, Tii dertiil uyl flux 2 ) mange skiib tiil(!).

Tiil gesandthen och hans folck uyl Ett Seer 3 ) skiib for Rommid skiild, ty greffuen haffuer selffuer megit folck.

Af herhuos føiide zeddel haffuer du at Erfahre, huad som Endnu der hiiemme skal gørris. Vale. Glyckxburg den 4. Sep: Anno 1643.

Christian.

Dy 100 Badtzmendtz kleeder, som er bestiildt, ma inted glemmiss 4 ).

Udskrift: Riigens Hoffmeister tiil hande.