Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1643-09-11)

11. Septbr. 1643.
Til Korfits Ulfeldt.
Kongen har modtaget Brev og Tintøj fra Ulfeldt. Det gaar langsomt med Valdemar Christians Afrejse. I Stedet for Laurits s. 262 Ulfeldt kunde Sivert Urne ledsage ham. Ordre angaaende Ladning og Mandskab paa de konfiskerede engelske Skibe. — R. A.

Dyn Skriffuelse ued wyldkatten framskyckiit Er mig tilhande kommen, Saoch dy tynfad och talercken 1 ).

Greff woldemar Christians Reiisse herfra gar Endomstund langsom fordt, Wor herre giiffue, at hand uylle Saledis Slaa syn sag An, at den kunde haffue bestand. Skulle ded ga til Epther hans hoffuit, da uylle der mange tussind daler fleere tiil, End heer Er myddel tiil 2 ). Epthersom ieg Erfahrer aff dig, at dyn broder Lawers inted kan komme med greffuen, Daa uyl der y tyde tenckis pa En anden, Som ieg for myn Person ingen rad ued tyl, wden at man kunde bruge Syuerdt wrne dertil, Mens 3 ) hand Er Riitmeister 4 ). Iblandt lensmenden ued ieg Ellers ingen. Tiiden Er flux 5 ) y henderne, huad der skal Skee, ded uyl uerre Snardt.

Dy Engelske skiib 6 ) angaendis, Da skal ded, dy Inde haffuer, vdskiibis och henleggis pa dy steeder, som ded Er foruarit, y besønderlighed kruddit, huoraff dy uden thuiffuel haffuer en god quantitet aff(!).

Folckit skal Eptherhanden styckis y dy hollandske skiib, som kommer y Sundit. Vale. Glyckxborg den 11 Sep: Anno 1643.

Christian.

Udskrift: Rügens Hoffmeiister tiil hande.