Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Christian 4. (1643-09-18)

18. Septbr. 1643.
Toldrulle 7 ).

Aff Eptherskreffuen ware, Som y den forrige tolrulle sub dato køben: den 26 Aprilis Anno 1643 8 ) Icke Er beneffnit, s. 263 Skal tollerne y uorre Riiger danmarek och Norrie, Endten de gar aff Riigerne eller Indføris Eller och y Riigerne och dessen vnderliggende Øer och købsteder ued Søekandten ymellom føris, ydermehre oppeberge til kronen aff

Indlendske

wdlendske

En tønde Huedekauring 1 )
Herssen griin 2 )
Bønner
Nødder
Walnødder
Ebbel och Perer
Synnip saat 3 )
kysseber 8 ß dan:
10 ß
3 ß
12 ß
6 ß
8 ß
3 Mark dan:
1 Ry:rort 10 ß dan:
14 ß
4 ß
16 ß
8 ß
10 ß
4 Mark dan:
2 Mark dan:

En skock kaal 6 ß 8 ß

100 Lymonien 4 ) 12 ß 16 ß

100 Pommerandtzer 8[ß] 12 ß

Sporder 5 ) och
Nacker 6 )
Saldtiit och tørre
Aal
Støer
Raaff 7 )
Ister 8 )
Makrel aff huer 100 da[lers uerdt] tre Riixdaler och 1 ort aff huer 100 dalers uerdt 4 rix daler och 1 ort

Aff al Saldt och tør fysk skall giiffuis aff huer 100 dalers werd 3 Riixdaler 1 ort 4 Riix daler 1 ort

s. 264 Indlendske

wdlendske

1 Skyp: Dunfeeder 1½ rixdaler 2 Riixdaler

1 tønde Eiiderdun 8 ß 10 ß

1 Pund fyn wild 2 ß 3 ß

1 dussyn Rorder(!) 1 ) 4 ß 5 ß

1 Skip: Potaske 1 riixordt 2 Mark dan:

1 Skyp: wed aske 10 ß 14 ß

1 Tønde danske aske 2 ß 3 ß

1 kurre fransk glaas 1 Riixort 2 Mark

1 kyste dandtziiger glaas 1 Mark 20 ß

1 kyste Lybsk, holsteinske, Pommersk och Meckelborgiisk glas 1 Riixordt 2 Mark

100 allen Block Steene 3 Mark 4 Mark

100 allen fodsteen 3 Mar 4 Mark

100 allen fliisser 3 Mar 4 Mark

En Lygsten 1 Mar 20 ß

To Sliibstene 4 6 ß

Sengekleder aff huer 100 dalers uerdt 3 rixdl. 1 ord 4 Riixdl. 1 ordt

1 Skyp: Hørgarn 2½ 2 ) rixdale 3 Riixdl.

1 Skip: Blaargarn ½ Riixdaler 3 1 rixdl.

En tønde Hørfrø 12 1 Mark

En tønde Hampe frø 5 7 ß

Et skiip: Messing
Blech
Ossmund
Iern kackeloffuen
giiordt tyn
Jernplader
kugeler 1 rix Ordt
2 rixdl
½ rixdl. 4 )
1 Mark
2 Mark
3 rixdl
1½ Mark
1 rix Ordt 2½ rixdl.
2½ rixordt
20 ß
2½ Mark
3½ rixdl.
2 Mark
2 Mark

s. 265 Indlendske

wdlendske

Et skiip: Iernstøcker
Spiiger Och Søm
Staaltra
wgiiordt tyn 1 rix Ordt
1½ rix dl
1 rixdl. 1 ordt
1½ rixdl 2 Mark
1 rixdl. 3 Ordt
1 rixdl. 2 ordt1)
1 rixdl. 1 ) 3 ordt

Harnisker, Musketter, Sydtge- wehr, Pycker, Py- stoler och huiis andit, som hører til kriigen, Aff huer 100 dl. werdt 3 rixdl. 1 Ordt 4 rixdl. 1 ordt

1 Centner Salpeiiter 2 rixordt 2½ rix Ordt

1 cn: Skoule 2 ) 8 ß dan 10 ß

1 Riis Skiffuersten 4 ß 5 ß

Ett tusind 4 ) Store Mursten
Astrag 3 )
glassiirede Astrag
tagsten
glassiirid tagsten
Et feedt suyn
Ett Magerdt Suyn
Weder,Beder, faar eller lamb
En faun Bøgewed
Enfaun Byrckeued
langfiirbrendeuyd Stackit fiir brendeued 1 rixordt
2 Mark
3 Mark
2 Mark
3 Mark
6 ß
4 ß
2 ß
4 ß
4 ß
4 ß 5 )
4 ß 2 Mark
3 Mark
4 Mark
3 Mark
4 Mark
8 ß
5 ß
3 ß
5 ß
5 ß
5 6 ) ß
5 ß

s. 266 Indlendtz wdlendsk

Master och Spiirer • Adskillig Egiitømmer
Adskillig fiirtømmer och grantømmer wogenskud
klapholdt 1 ) och piipenholdt 2 )
fadtholdt, Plancker, Bondstager 3 )
Aske tømmer och hiiuletømmer 4 )
fiir och graan deeler 5 ) Suenske deeler,lechter och alle andre fynske treuare och tømmer, huad naffn ded haffue kan aff huer 100 deler (!) werd 3 rixdl.1 Ordt
Aff huer 100 dl. werdt 3 rixdl. 6 ) aff huer 100 dl. werdt 4 rixdalei och 1 Ordt
Aff huer 100 dl uerdt 4 rixdl.1 Ordt

Et paar zabeller 1 rix ordt 2 Mark dan.

Et paar Maarskiind 6 ß 8 ß

Et Beffuerskiind ½ rix ordt 7 ) 1 Mark

Et Reffueskiind 4 ß 5 ß

Et Biiørne skiind 1 Mark 20 ß

Et wlskiind 12 ß 1 Mark

Et skynd aff En felfras 8 ) 10 ß 14 ß

Et losseskynd 3 Mark 4 Mark

Et Odderskiind 9 ) 4 ß 5 ß

s. 267 Indlendske wdlendske

Et hermelyn 1 ) 1 Rixd.3) 1½ Rixd.3)

Et Zabelbugge 2 ) 2 Rixd. 3 ) 3 Rixd.3)

Et mantel grauerck 2 Mark 2½ Mark

Et lamskiind 1 ß 1½ ß

Et støcke Suorte eller wylde katte 2 ß 3 ß

Aff andit foderuerck, som her inted Neffnis, giiffuis aff 100 [dl.] uerdt 3 rixdl. 4 ) 4 Rixdl. 5 )

En Elendtzhud 6 ) 1 rixdl. 1 Ordt 1 rixdl. 2 ordt 7 )

En hiiortehud 8 ß 10 ß

En degger 8 ) Oxehuder 2 Mark 2½ Mark

En degger koe eller hestehuder 2 Mark 2½ Mark

En degger kalffskind 8 ß 10 ß

En degger Buckeskynd 1 Mark 9 ) 20 ß

En degger geddeskiind 20 ß 1 rixordt

Et degger farskynd 4 ß 5 ß

Et degger klippit faarskynd 2 ß 3 ß

Et degger kardeuan 10 ) 2 Mark 3 Mark

s. 268 Indlendske wdlendske

tow Rydscheleder 12 ß 1 Mark

En degge Seemsk ler 1 ) 2 Mark 2½ Mark

Et skip: Balandskiind 2 )
Et skip: huiidt leder
Et Skip: Solleleder
Et skip: aff sol aff huer 100 dl. uerd 3 rixda: 1 ordt aff huer 100 dl. uerdt 4 rixd. ,1 Ordt

En tønde Most 8 ß 12 ß

Et dusin toback piiber 3 ß 4 ß

Allehande slags tøy aff kabber, Iern och andit sliigdt kramuahre, item Matherialia och huad som hører tiil krud kremmeri 3 ), faaue 4 ), dryckeglas, Suordte Potter, och huad hellers y denne och de forrige Ruller icke beneffnit Er, deraff giiffuis aff huer 100 d. uerdt 3 rixdl. 1 ordt. ... 4 rixda: 1 Ordt

Glyckxborg den 18 Sep: Anno 1643.

Christian.